Living Viet Nam in a day_Cảm hứng sáng tạo từ áo dài Việt Nam của cô gái Thụy Sĩ

Một ngày trải nghiệm với Áo dài Việt của cô gái đến từ Thụy Sĩ. Mời quý bạn xem nhé.

YOUTUBE: Nhấn vào đây

-Sĩ Hoàng - Bảo Tàng Áo Dài

Living Viet Nam in a day_Cảm hứng sáng tạo từ áo dài Việt Nam của cô gái Thụy Sĩ

Living Viet Nam in a day_Cảm hứng sáng tạo từ áo dài Việt Nam của cô gái Thụy Sĩ

Một ngày trải nghiệm với Áo dài Việt của cô gái đến từ Thụy Sĩ. Mời quý bạn xem nhé.

YOUTUBE: Nhấn vào đây

-Sĩ Hoàng - Bảo Tàng Áo Dài